Търсене
  • PRESS BG news agency

Дезинформацията по време на пандемията от коронавирус е смъртоносна„Дезинформацията по време на пандемията от коронавирус е смъртоносна. Наш дълг е да защитим своите граждани, като им посочим невярната информация и разобличим онези, които ги подвеждат. В днешния все по-технологичен свят, в който мечовете са заменени с клавиатури и целенасочените мероприятия с цел повлияване, както и кампаниите за дезинформация са вече обичайни оръжия за някои държавни и недържавни субекти. Наложително е Европейският съюз да вземе мерки и да отвърне подобаващо“. Това заяви върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел.


Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова посочи: „Масивна дезинформация заля Европа по време на пандемията от коронавирус. Източниците бяха във и извън ЕС. За да се преборим с нея, трябва да мобилизираме всички заинтересовани участници — от онлайн платформите до публичните власти — и да подкрепим независимите проверители на факти и медии. Онлайн платформите се представиха положително по време на пандемията, но те трябва да положат още усилия. Нашите действия произтичат от основните права, по-специално свободата на словото и правото на информация“.


Кризата изпита способностите на ЕС и неговите демократични общества да се справят с предизвикателството на дезинформацията. Следните аспекти играят важна роля за постигането на един по-силен и по-устойчив ЕС:


Разбиране — на първо място е важно да се разграничи незаконното съдържание от онова, което носи вреди, но не е незаконно. Освен това е налице размиване на границите между различните форми на лъжливо или подвеждащо съдържание: от дезинформацията, която се определя като преднамерена, до погрешната информация, която може да е представена без умисъл. Мотивите също могат да бъдат най-различни — от целенасоченото провеждане на мероприятия за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти до чисто користни подбуди. Всяко от тези предизвикателства трябва да бъде посрещнато подобаващо. Освен това е нужно повече данни да се предоставят и подлагат на обществен контрол и да се подобри капацитетът за анализ.


Комуникация — по време на кризата ЕС активизира работата си по осведомяване на гражданите относно рисковете и засили сътрудничеството си с други международни субекти срещу дезинформацията. Публикуваните от Комисията опровержения на митовете около коронавируса, са били разгледани над 7 милиона пъти. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), заедно с Комисията, засили стратегическата комуникация и публичната дипломация в трети държави, включително в съседните на ЕС държави. Чуждестранни субекти и някои трети държави, по-специално Русия и Китай, се опитаха целенасочено да повлияят и проведоха кампании по дезинформация в ЕС, в нейните съседни държави и в световен мащаб. Така например, Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към ЕСВД разкри и разобличи над 550 дезинформационни стереотипи от прокремълски източници и ги публикува на уебсайта EUvsDisinfo.


Сътрудничеството има изключително важна роля в борбата с дезинформацията:


с Европейския парламент и Съвета и между институциите на ЕС и държавите членки по установените канали, като например системата за ранно предупреждениеи интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи. Тези канали ще бъдат доразвити, за да се подсили капацитетът и да се подобрят анализът на риска и докладването на крайно важна информация в състояние на криза.

с международните партньори, сред които са СЗО, страните от Г-7 в рамките на Механизма за бързо реагиране, страните от НАТО и други. Това доведе до засилен обмен на информация, дейности и най-добри практики. Сътрудничеството следва да се задълбочи с цел един по-адекватен отговор на чуждестранното прокарване на влияние и дезинформация.


ЕС ще окаже по-силна подкрепа и съдействие на представителите на гражданското общество, независимите медии и журналистите в трети държави по линия на пакета „Екип Европа“, както и на усилията за наблюдение на нарушенията на свободата на печата и застъпничеството за по-безопасна медийна среда.


Освен това, много потребители бяха подведени да закупят на завишени цени безполезни или потенциално опасни продукти и платформите премахнаха милиони некоректни реклами. В борбата с практиките, които нарушават законодателството за защита на потребителите, Комисията ще продължи да си сътрудничи с онлайн платформите и да подкрепя мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, съставена от национални органи.

Прозрачност — Комисията следи отблизо действията на онлайн платформите в съответствие с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Необходими са допълнителни усилия, повишена прозрачност и по-голяма отчетност:


платформите следва да представят месечни доклади с по-подробни данни относно действията им за поощряване публикуването на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията за коронавируса и на свързаните с нея реклами.

Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти — във всички държави членки и на всички езици — и с анализаторите, както и да бъдат по-прозрачни относно начините, по които прилагат своите политики за осведомяване на потребителите, които са засегнати от дезинформация.


Комисията настоятелно призовава и други заинтересовани страни, които все още не са подписали кодекса, да участват в тази нова програма за докладване на основата на постигнатото от новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии, ЕС ще окаже по-сериозна подкрепа на проверителите на факти и анализаторите.


Ако искаме да отговорим подобаващо на дезинформацията, трябва да гарантираме свободата на словото и плурализма на демократичния дебат. Комисията ще продължи да следи отражението на предприетите от държавите членки спешни мерки в контекста на пандемията върху правото и ценностите на ЕС. Кризата показа, че свободните и независими медии представляват основна услуга, защото осигуряват на гражданите надеждна и проверена информация, която спомага за спасяването на живот. ЕС ще засили подкрепата си за независимите медии и журналисти в ЕС и по света. Комисията призовава държавите членки да положат допълнителни усилия, за да гарантират, че журналистите могат да работят безопасно, и за да се възползват максимално от икономическите мерки на ЕС и от пакета от мерки за възстановяване, за да окажат подкрепа на медиите, които са били сериозно засегнати от кризата, при спазване на тяхната независимост.


Разширяването на възможностите и правата на гражданите и повишаването на тяхната осведоменост, както и на устойчивостта на обществото предполага техният глас да се чува в демократичния дебат чрез защита на достъпа до информация и на свободата на словото, поощряване на медийната и информационната грамотност на гражданите, включително на критичното мислене и цифровите умения. Това може да се постигне чрез проекти за медийна грамотност и подкрепа за организациите на гражданското общество.


По-нататъшни стъпки


Предложените днес действия ще бъдат използвани в бъдещата работа на ЕС по отношение на дезинформацията, по-специално в Плана за действие за европейската демокрация и в Законодателния акт за цифровите услуги.


Контекст


Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. След решението на Европейския съвет от март 2015 г.бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи през 2018 г.


Приетият през декември 2018 г. План за действие за борба с дезинформацията очерта четири ръководни принципа за борбата на ЕС с дезинформацията: 1) подобряване на капацитета за откриване, анализиране и разобличаване на дезинформацията; 2) засилване на координираната и съвместна реакция, наред с другото и чрез системата за ранно предупреждение; 3) мобилизиране на частния сектор в борбата с дезинформацията и 4) засилване на осведомеността и устойчивостта на обществото.


През октомври 2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите, като инструмент за саморегулиране в борбата с дезинформацията. Microsoft подписа Кодекса през 2019 г. През октомври 2019 г. подписалите страни представиха самооценки. В близките седмици Комисията ще публикува цялостна оценка.


Също така в Съвместно съобщение от юни 2019 г. Комисията и Върховният представител подчертаха, че макар европейските избори през май да са били очевидно белязани от дезинформация, предприетите от ЕС действия са спомогнали за ограничаване на възможностите за прокарване на влияние от трети държави и за координирани кампании с цел манипулиране на общественото мнение.

Последни публикации

Виж всички

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ГЕРМАНИЯ ЩЕ МОГАТ ДА НАПУСКАТ СТРАНАТА С ИЗТЕКЛИ ДОКУМЕНТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г.

До края на годината Германия ще разрешава на чужденци, чиито паспорти и лични карти са с изтекъл срок на валидност, да напуснат територията на страната, когато държавата, която е издала документа, е о

Германия въвежда мерки за пристигащите и от областите София-град, Сливен и Разград

Министерството на външните работи на Германия е информирало българското Външно министерство, че като част от превенцията срещу коронавируса от събота, 24 октомври 2020 г., страната въвежда мерки спря

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2020
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now